Call Us 097-192-2666
Email Us leklamp@hotmail.com

โคมไฟแว่นขยายตั้งพื้น 5x

โคมไฟแว่นขยายตั้งพื้น 5x กำลังขยายของตัวเลนส์: 5X ระบบไฟฟ้าที่ต้องการ: 220V อัตรากำลังไฟฟ้าที่ใช้: 22W ชนิดของเลนส์ : Glass ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเลนส์ : 127 mm ชนิดของแสง : Fluorescence ราคา 3,300 บาท

Read More »

โคมไฟแว่นขยายตั้งพื้น 10x

โคมไฟแว่นขยายตั้งพื้น 10x กำลังขยายของตัวเลนส์: 10X ระบบไฟฟ้าที่ต้องการ: 220V อัตรากำลังไฟฟ้าที่ใช้: 22W ชนิดของเลนส์ : Glass ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเลนส์ : 127 mm ชนิดของแสง : Fluorescence ราคา 3,300 บาท

Read More »

โคมไฟแว่นขยายตั้งพื้น 20x

โคมไฟแว่นขยายตั้งพื้น 20x (Double Lens) กำลังขยายของตัวเลนส์: 20X ระบบไฟฟ้าที่ต้องการ: 220V อัตรากำลังไฟฟ้าที่ใช้: 22W ชนิดของเลนส์ : Glass ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเลนส์ : 127 mm ชนิดของแสง : Fluorescence ราคา 4,500 บาท

Read More »

โคมไฟแว่นขยายLED ตั้งพื้น 5x

โคมไฟแว่นขยายLED ตั้งพื้น 5x กำลังขยายของตัวเลนส์: 5X ระบบไฟฟ้าที่ต้องการ: 220V อัตรากำลังไฟฟ้าที่ใช้: 12W ชนิดของเลนส์ : Glass ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเลนส์ : 127 mm ชนิดของแสง : LED ราคา 3,900 บาท

Read More »

โคมไฟแว่นขยายLED ตั้งพื้น 10x

โคมไฟแว่นขยายLED ตั้งพื้น 10x กำลังขยายของตัวเลนส์: 10X ระบบไฟฟ้าที่ต้องการ: 220V อัตรากำลังไฟฟ้าที่ใช้: 12W ชนิดของเลนส์ : Glass ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเลนส์ : 127 mm ชนิดของแสง : LED ราคา 3,900 บาท

Read More »

โคมไฟแว่นขยายLED ตั้งพื้น 20x

โคมไฟแว่นขยายLED ตั้งพื้น 20x (Double Lens) กำลังขยายของตัวเลนส์: 20X ระบบไฟฟ้าที่ต้องการ: 220V อัตรากำลังไฟฟ้าที่ใช้: 12W ชนิดของเลนส์ : Glass ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเลนส์ : 127 mm ชนิดของแสง : LED ราคา 4,900 บาท

Read More »

โคมไฟแว่นขยายเลนส์เหลี่ยมตั้งพื้น 5x

โคมไฟแว่นขยายเลนส์เหลี่ยมตั้งพื้น 5x กำลังขยายของตัวเลนส์: 5X ระบบไฟฟ้าที่ต้องการ: 220V +/-10%, 50~60Hz อัตรากำลังไฟฟ้าที่ใช้: 22W ชนิดของเลนส์ : Glass ขนาดของเลนส์ :177×113mm ชนิดของแสง : Dual Fluoresence ราคา 4,000 บาท

Read More »

โคมไฟแว่นขยายเลนส์เหลี่ยมตั้งพื้น 10x

โคมไฟแว่นขยายเลนส์เหลี่ยมตั้งพื้น 10x กำลังขยายของตัวเลนส์: 10X ระบบไฟฟ้าที่ต้องการ: 220V +/-10%, 50~60Hz อัตรากำลังไฟฟ้าที่ใช้: 22W ชนิดของเลนส์ : Glass ขนาดของเลนส์ :177×113mm ชนิดของแสง : Dual Fluoresence ราคา 4,000 บาท

Read More »